Radioamaterska udruga „Jelas“ 9A1JSB / 9A9J će sudjelovati u programu ZTK Slavonskog Broda pod nazivom „Ljeto u brodu“ 2014. RAU „Jelas“ će u skladu sa mogućnostima (vremenski ,financijski i prostorom) našim mlađim sugrađanima, našem članstvu i svima zainteresitranima ponuditi nekoliko sadržaja iz domene amaterskog radija tijekom ljeta u svom sjedištu udruge kao i (eventualno) na portabl lokacijama u okolici grada.

Izvršno odbor udruge je odlučio ponuduti slijedeća sadržaje iz domene amaterskog radija koje je naša udruga trenutno u mogućnosti ponuditi:
radionica za starije osnovnoškolce iz dijela amaterskih radio i elektroničkih komunikacija pod nazivom : „Uporaba radio i elektroničkih komunikacija u svakodnevnom životu“
radionica iz domene amaterske radio tehnike pod nazivom: „Izračun parametara i izrada radio antenskih sustava za amatersku radio uporabu“  

Udruga će pripremiti materijal za izradu jedne od širokog spektra antena za uporabu u amaterskim radio komunikacijama te izvršiti pokaz procesa izrade i mjerenja iste te njenu uporabu u amaterskom radio natjecanju.

Ukoliko se ukaže ostvarenje prijašnih dogovora, održat će se u tom periodu i tečaj P razreda radioamaterskih operatora za djecu i starije u trajanju 15- ak dana sa polaganjem ispita za dobivanje radioamateske licence.Ova aktivnost ovisi ponajviše o aktivnosti u pribavljanju zainteresiranih polaznika.

Termini: udruga je u mogućnosti sve ove aktivnosti obavljati u svom sjedištu u M.O. Jelas četvrtkom u vremenskom periodu od (ljeti) 19:00 h do daljnjega a po potrebi i nekim drugim danom zavisno od dogovora I.O. udruge i zainteresiranih osoba.

Ciljane skupine: prvenstveno mlađi uzrasti od šestog razreda osnovne škole pa nadalje pa i stariji sugrađani zainteresirani za amaterski radio.

Vremenski termini: udruga je u mogućnosti ove programe pripremiti i provoditi već od 20. lipnja pa do početka rujna u već napomenutim danima i satima.

Izvođači aktivnosti: izvođači ovih aktivnosti su članovi udruge koji su određeni inače za provođenje radioamaterskih tečajeva „P“ i „A“ razreda: Koudela M, Ćosić M., Blažić I.,Kuzmanović S. s time da je voditelj radionica i tečajeva kolega Koudela Miloslav (9A5RY) a voditelj radionica radio konstruktorstva i tehnike kolega Ćosić Marijan (9A7ZZ).

Odgovorna osoba: odgovorna osoba za ova događanja i sve aktivnosti je Predsjednik RAU, Dragan Paunović (9A7GZX) a kontakt osoba je Tajnica udruge: Magdalena Kapler (9A7GZT).

Napomena. udruga će nastojati pribaviti polaznike i zainteresirane za ove aktivnosti iz redova školske djece ali u vlastitom aranžmanu jer u ovom periodu škole prestaju sa radom i ljetni je raspust te za sada nemožemo znati koliki će biti odaziv i da li će se sve ove aktivnosti ostvariti no udruga ima svoje radne programe ustanovljene odlukama I.O. udruge te potvrđene skupštinom udruge koji se odvijaju kroz godinu (radio tehnika natjecanja i drugo).

Za Izvršni odbor RAU „Jelas“
Predsjednik RAU:  
Dragan Paunović 9A7GZX

U Slavonskom Brodu 09.lipnja 2014.